Algemene voorwaarden Wicer B.V.

DoggyDoggy.app is gemaakt voor Hondenuitlaatservices die nut, noodzaak en urgentie ervaren van een online softwarepakket ter ondersteuning van hun primaire proces. Te weten: inplannen van boekingen, de dagplanning en logistiek, presentie en facturering. DoggyDoggy.app is gericht op het bereiken van een efficiënt primair proces waardoor de aandacht die normaalgesproken naar administratie toe gaat, naar de honden toe kan.

Bij vragen over deze voorwaarden of het gebruik van DoggyDoggy.app, kunt u contact opnemen met support@doggydoggy.nl.


Welke voorwaarden zijn van toepassing

Op DoggyDoggy.app gelden de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina, zodra de Klant gebruik maakt van de webapplicatie DoggyDoggy.app. De Overeenkomst tussen Wicer B.V. en Klant komt tot stand door het aanmaken van een gebruikersaccount. Bij het aanmaken van het gebruikersaccount wordt om akkoord op deze voorwaarden gevraagd. Indien vanuit de bètafase van DoggyDoggy.app een account aangemaakt is zonder akkoord op de fingerende Algemene voorwaarden, zal een continuering van het gebruik van DoggyDoggy.app inhouden dat Klant akkoord is met deze Algemene voorwaarden.

Verder zijn op deze Overeenkomst van toepassing de Nederland ICT Voorwaarden van de branchevereniging Nederland ICT (voorheen: ICT-Office) welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. De Nederland ICT Voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.wicer.nl/voorwaarden. Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de genoemde Nederland ICT Voorwaarden conflicteren, gelden de de Algemene Voorwaarden.

Verplichtingen ten aanzien van de Klant

Bij aanmaken van een bedrijfsaccount worden bedrijfsgegevens gevraagd. Deze dienen, indien deze wijzigen, zo spoedig mogelijk aangepast worden in de bedrijfsinstellingen.

Prijzen

De volgende prijsbepalingen zijn van toepassing:

 • Wicer B.V. rekent een prijs per verzonden factuur vanuit DoggyDoggy.app. Dit betreffen verzonden facturen en verzonden creditnota's. Verwijderde facturen worden niet in rekening gebracht.
 • De maandelijkse licentiebijdrage is vastgesteld op een licentiebedrag van € 0.70 per verzonden factuur t/m 31 december 2021 en € 0.85 vanaf 1 januari 2022.
 • Het licentiebedrag betreft het gebruik van de webapplicatie DoggyDoggy.app inclusief support bij bugs. Maatwerk support (die van toepassing is op enkel uw organisatie en/of database aanpassingen) valt hierbuiten en wordt apart in rekening gebracht tegen een tarief van € 60,- p/u exclusief btw. Maatwerk support wordt voorafgaand aan uitvoering daarvan overeengekomen in een separate opdrachtovereenkomst en voorafgaand aan uitvoer berekend.
 • Het bezit van een bedrijfsaccount is gratis, mits de Klant DoggyDoggy.app actief gebruikt voor zowel planning als facturatie. Indien 1) enkel gebruik gemaakt wordt van de planningsfunctionaliteiten (er zijn ingeboekte diensten) zonder gebruik te maken van de factureringsfunctionaliteiten, of 2) het programma wel gebruikt wordt om facturen aan te maken, maar niet te verzenden, is de vaste prijs € 50,- euro per maand. Deze bepaling gaat pas in na 2 maanden in na activeren van het bedrijfsaccount, om de Klant rustig de gelegenheid te geven om de software te testen en te implementeren. Deze periode is verlengbaar met nog eens twee maanden op verzoek van de Klant via support@doggydoggy.nl.
 • Een bedrijfsaccount dat langer dan 3 maanden niet gebruikt wordt door de Klant, kan door Wicer B.V. worden gedeactiveerd. Wicer B.V. behoudt het recht om gedeactiveerde accounts te verwijderen.
 • DoggyDoggy.app koppelt met de Service Payment Provider Mollie B.V. Mollie B.V. hanteert zelf ook nog transactiekosten per betalingsmethode. Deze tarieven vallen buiten de invloedssfeer van Wicer B.V. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tariefswijziging van Mollie B.V.
 • Wicer B.V. behoudt het recht om prijzen in de toekomst te wijzigen, of bepaalde functionaliteiten in de toekomst te beprijzen. Daarnaast kan Wicer B.V. de prijzen jaarlijks indexeren op basis van de inflatie. Bij prijswijzingen, zal Wicer B.V. dit 6 weken van te voren aangeven. Indien de Klant deze prijswijziging niet accepteert, mag de Klant de Overeenkomst opzeggen. Bij gebruik van DoggyDoggy.app na de ingangsdatum van de nieuwe prijzen (6 weken later), geeft de Klant akkoord met de wijziging.
 • Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Betaling

De volgende betalingsbepalingen zijn van toepassing:

 • De maandelijkse licentiebijdrage wordt achteraf per maand gefactureerd. De Klant ontvangt hiervoor een factuur van ons. De betaling kan voldaan worden middels iDeal of SEPA-incasso.
 • De Klant kan zelf een SEPA-incasso machtiging afgeven via de in DoggyDoggy.app beschikbare machtigingsprocedure. Via deze procedure kan Klant door middel van een iDeal betaling van 1 eurocent een machtiging afgeven.
 • Wicer B.V. hanteert een betaaltermijn van 14 kalenderdagen. Bij verstrijken van deze periode krijgt de factuur de status 'verlopen'.
 • Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, kunnen de functionaliteiten 1) het goedkeuren van aanvragen en 2) boeken van nieuwe afspraken worden gedeactiveerd. Genoemde functionaliteiten zullen pas weer actief worden na betaling. Naast deactivering van functionaliteiten heeft Wicer B.V. het recht om bij uitblijvende betaling de Overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden en het account van Klant te deactiveren. Wicer B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit genoemde handelingen voortvloeit.
Opzeggen

De Klant mag op ieder moment opzeggen, zonder opzegtermijn. Dit kan geschieden door een bericht te sturen aan support@doggydoggy.nl. Bij opzegging is de Overeenkomst per opzegdatum beëindigd. Indien geen opzegdatum is doorgegeven, is de Overeenkomst per direct beëindigd. Opzegging zal betekenen dat er geen toegang meer mogelijk is tot het bedrijfsaccount van DoggyDoggy.app. De inhoud van het account zal worden verwijderd. Wicer B.V. raadt daarom bij opzegging aan om de inhoud van het account te downloaden/over te nemen en elders veilig te backuppen. Wicer B.V. zal een eindafrekening aan Klant sturen met het nog openstaande saldo.

Diensten

Wicer B.V. doet zijn best om DoggyDoggy.app ten alle tijde werkzaam te laten zijn en de functionaliteiten van DoggyDoggy.app te verbeteren. Hoe hard wij ook ons best doen, kan Wicer B.V. geen garantie geven dat DoggyDoggy.app altijd beschikbaar is en volledig werkzaam zal zijn. Gezien de veelvoud van besturingssystemen, browsers en (mobiele) apparatuur, kan Wicer B.V. ook niet garanderen dat DoggyDoggy.app op elk apparaat foutloos werkt.

De infrastructuur (servers, netwerken etc) en software van DoggyDoggy.app heeft geregeld onderhoud en updates nodig. Tijdens onderhoudswerkzaamheden zal DoggyDoggy.app tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij proberen dit in te plannen op rustige momenten.

Wicer B.V. behoudt het recht om onderdelen van DoggyDoggy.app te wijzigen, toe te voegen of te schrappen.

Wij zetten ons in voor een foutloze en accurate DoggyDoggy.app, al kunnen wij daar niet 100% garantie op geven. Zo kunnen berekeningen, rapportages en export bestanden uit DoggyDoggy.app fouten bevatten door programmatuurfouten, onjuist ingevulde gegevens of (onbedoelde) gebruikersacties. Het advies is daarom om de berekeningen, rapportages en export bestanden altijd te (laten) controleren voordat de Klant deze gebruikt.

Indien de Klant van Wicer B.V. support krijgt, of inzichten verkrijgt via de instructievideos, dient de Klant deze niet te beschouwen als formele adviezen maar als tips. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden aan de support antwoorden en instructievideos.

DoggyDoggy.app koppelt met de software van Payment Service Provider Mollie. Wicer B.V. heeft geen invloed in de werking van Mollie. Indien er een storing is bij Mollie, is Wicer B.V. daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Begrippen
Begrip Definitie
Overeenkomst De overeenkomst tussen Klant en Wicer B.V. aangaande het gebruik van DoggyDoggy.app
Klant De rechtspersoon die gebruik maakt van DoggyDoggy.app middels een bedrijfsaccount
Wij, we, ons, onze Wicer B.V.

Versie: v1.0-11122019 - 11 December 2019 (prijsupdate 24-11-2021)